Regulamin Forum

Forum "Walczę z SM" powstało dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz dla ich bliskich. Jest miejscem wymiany informacji, doświadczeń, poglądów, przemyśleń i odczuć. Poniżej przedstawiamy Regulamin Forum.

REGULAMIN FORUM FUNDACJI ?WALCZĘ Z SM?

Niniejszy Regulamin Forum Fundacji "Walczę z SM" formułuje zasady bezpłatnego świadczenia usługi forum dyskusyjnego  przez operatora: Fundacji "Walczę z SM" z siedzibą w Częstochowie, ul. Focha 8/2, REGON 243003869, NIP 5732842758, którego akta zarejestrowane są w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000427527.

§1. Definicje
Występujące w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
Forum - Strona www prowadzona przez Operatora pod adresem http://walczezsm.pl/index.php/fundacja-2. Umożliwia użytkownikom zamieszczanie uporządkowanych tematycznie dyskusji, w tym treści tekstowych i graficznych.
Operator - Fundacja "Walczę z SM", ul. Focha 8/2 w Częstochowie, REGON 243003869, NIP 5732842758, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000427527;
Post  - treść tekstowa, graficzna bądź inny materiał zamieszczony przez Użytkownika na Forum w konkretnym temacie, w ramach określonej kategorii i podkategorii.
Użytkownik - osoba fizyczna mająca całkowitą zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usługi Operatora na zasadach sformułowanych w niniejszym Regulaminie;


§2. Postanowienia ogólne
1. Warunkiem korzystania z Forum jest akceptacja niniejszego Regulaminu i założenie konta Użytkownika przy pomocy zweryfikowanego adresu e-mailowego.
2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zaznajomił się z jego treścią i w całości akceptuje jego postanowienia.
3. Usługa Forum nie jest płatna. Operator ani inne osoby trzecie nie pobierają zysków za dostęp do Forum.
4. Operator nie udostępnia żadnych informacji podanych przez Użytkownika osobom trzecim (w tym nie udostępnia loginu ani hasła).

§3. Umieszczanie treści na Forum i moderacja Forum
1. Każdy Użytkownik ma prawo zamieszczać Posty na Forum.
2. Warunkiem zamieszczania Postów na Forum jest założenie konta Użytkownika.
3. Konto Użytkownika można utworzyć pod adresem http://walczezsm.pl/index.php/fundacja-2 poprzez podanie loginu Użytkownika, adresu e-mailowego oraz hasła. Adres e-mailowy wykorzystywany jest wyłącznie w do logowania oraz przypominania hasła. Aby utworzyć konto, należy zweryfikować je, udzielając odpowiedzi na wiadomość wysłaną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy
4. Użytkownik ma możliwość domagać się usunięcia zamieszczonych przez siebie Postów e-mailem, wysyłając wiadomość do moderatora Forum.
6. Operator wyznacza moderatorów Forum, uprawnionych do usuwania tematów dyskusji, usuwania Postów, zamykania tematów oraz blokowania bądź usuwania Konta użytkownika .
7. Treści zamieszczane na Forum nie mogą być naruszeniem praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, nie mogą być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i szeroko rozumianą moralnością, w tym nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. Zakazuje się umieszczania na Forum reklam, treści marketingowo-promocyjnych i wszelakich treści mogących wyrządzić szkodę. Treści sprzeczne z Regulaminem będą usuwane po ich wykryciu z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych okolicznościach Operator będzie uprawniony do ich zachowania celem przekazania ich stosownym organom. Każdy Użytkownik ma prawo wskazać moderatorowi Forum treści sprzecznych z Regulaminem bądź prawem powszechnie obowiązującym.
8. Operator oraz moderatorzy są uprawnieni do usuwania Postów bez podania przyczyny. Decyzja Operatora lub moderatora jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
9. Gdy postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego zostają naruszone w związku z korzystaniem z Forum, Operator lub moderatorzy są uprawnieni do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika ? zależnie od wagi naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. Decyzja w tej sprawie jest uzależniona od Operatora lub moderatorów Forum.
10. Użytkownik ma możliwość usunąć swoje konto w każdym momencie. Usunięcie konta użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem jego Postów, chyba, że Użytkownik zgłosi takie wyraźne żądanie.

§4. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://walczezsm.pl/index.php/fundacja-2