Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą "Walczę z SM” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Częstochowie w dniu 26 marca 2012 r. przed notariuszem Katarzyną Biewald za Rep. A Nr 1220/2012 przez Zbigniewa Waldemara MIŚKIEWICZA, zwanego dalej „Fundatorem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 2. Fundacja może tworzyć oddziały, placówki, filie a także przystępować do innych podmiotów, czy organizacji.
 3. 3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja używać będzie wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Fundacja „Walczę z SM” w Częstochowie, ze znakiem graficznym w środku.

§ 6

Fundacja może ustanawiać i przyznawać osobom zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia.

Rozdział II

Cel i formy działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

 1. 1. tworzenie warunków dla właściwej opieki i rehabilitacji osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego,
 2. 2. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
 3. 3. propagowanie i prowadzenie działań informacyjnych i konsultacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin w zakresie specjalistycznych leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
 4. 4. stwarzanie możliwości i pozyskiwanie miejsc w szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
 5. 5. propagowanie działań służących stwarzaniu godnych i dostosowanych do choroby warunków socjalno-bytowych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
 6. 6. propagowanie działań zmierzających do adaptacji i przekwalifikowania Iub zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby chore na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
 7. 7. wspieranie działań mających na celu zapewnienie opieki nad ludźmi chorymi na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
 8. 8. propagowanie działań zmierzający do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
 9. 9. propagowanie działań integracyjnych wśród ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne ciężkie schorzenia oraz promocja zdrowego trybu życia.
 10. 10. wspieranie działań edukacyjnych i naukowo-badawczych służących znalezieniu przyczyn powstawania stwardnienia rozsianego i innych przewlekłych schorzeń oraz promowanie nowoczesnych sposób leczenia,
 11. 11. propagowanie różnych form integracji, w tym rozrywki, wypoczynku i rekreacji, dostępnych i zalecanych chorym na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia.

§ 8

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:

 1. 1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego z zakresie:
  • - działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
  • - działalności wspomagającej edukację,
  • - działalności fizjoterapeutycznej,
  • - praktyki pielęgniarek i położnych,
  • - pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
  • - pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
  • - działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej.
 2. 2. odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  • - badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • - wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  • - działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • - działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • - pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • - pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • - działalności wspomagającej edukację
  • - praktyki pielęgniarek i położnych
  • - pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
  • - pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

§ 9

 1. 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz ich członków, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
 4. 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące złotych) w tym 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na cele działalności gospodarczej Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. 2. subwencji osób prawnych,
 3. 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. 5. dochodów z odsetek bankowych,
 6. 6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 12

Dochody Fundacji przeznaczane są w całości na realizację jej celów statutowych. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Osobom fizycznym i prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w ciągu jednego roku kalendarzowego, w wysokości co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), może być przyznany tytuł Sponsora Fundacji. Tytułu Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§ 15

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. 2 przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Fundacji, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 16

 1. 1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 2. 2. Dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane jedynie na realizację celów statutowych.

§ 17

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 16 ust 1, w zakresie:

 1. 1. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 2. 2. działalności wydawniczej,
 3. 3. sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
 4. 4. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 5. 5. sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
 6. 6. sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
 7. 7. sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
 8. 8. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 9. 9. sprzedaży detalicznej pozostałej żywności prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
 10. 10. działalności fizjoterapeutycznej.

§ 18

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 19

Organami Fundacji są:

 1. a. Rada Fundacji.
 2. b. Zarząd Fundacji.

Oddział I.

Rada Fundacji

§ 20

 1. 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji i sprawuje nadzór nad jej działalnością.
 2. 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  2. b. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu,
  3. c. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
  4. d. dokonywanie zmian statutu,
  5. e. wyrażanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją,
  6. f. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
  7. g. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  8. h. nadzór nad prawidłową realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
  9. i. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  10. j. wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
  11. k. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu Fundacji,
  12. l. kontrola i ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków Fundacji,
  13. m. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  14. n. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  15. o. przyjmowanie Regulaminu Rady Fundacji.
 3. 3. Kompetencje określone w ust.2 punkt 1, 4, 5 i 6 tego paragrafu Rada Fundacji uzyskuje po śmierci Fundatora.
 4. 4. Ponadto Rada Fundacji przyznaje tytuł Sponsora Fundacji oraz tworzy i określa zasady przyznawania i przyznaje odznaki i medale honorowe oraz wyraża opinie w sprawie przyznania nagród i wyróżnień.

§ 21

 1. 1. Rada Fundacji składa się od trzech do dziewięciu osób.
 2. 2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 3. 3. Za życia Fundatora w skład Rady Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatora. Po śmierci Fundatora osoby do Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji.
 4. 4. Za życia Fundatora członków Rady Fundacji odwołuje Fundator. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia. Po śmierci Fundatora członków Rady Fundacji odwołuje Rada Fundacji.
 5. 5. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący, którego wybiera Fundator. Po śmierci Fundatora Przewodniczącego wybiera spośród swojego grona Rada Fundacji.
 6. 6. Przewodniczący Rady Fundacji wyznacza swojego zastępcę i sekretarza Rady Fundacji.

§ 22

 1. 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje i nimi kieruje Przewodniczący Rady Fundacji.
 3. 3. Zwołać posiedzenie Rady Fundacji może również Fundator.
 4. 4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji również na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków Rady Fundacji.
 5. 5. W razie nieobecności Przewodniczącego jego funkcję sprawuje zastępca.
 6. 6. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Głosowania są jawne, chyba, że zostanie zgłoszony wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego.
 7. 7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 8. 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz wewnętrzną organizację określa Regulamin Rady Fundacji.

§ 23

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Oddział II

Zarząd Fundacji

§ 24

 1. 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. 2. Do zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 3. 3. Do kompetencji zarządu Fundacji należy:
  1. a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  3. c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. d. wyznaczanie kierunków działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Radę Fundacji planów i programów działania,
  5. e. nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Fundacji,
  6. f. składanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji Radzie Fundacji.
  7. g. przyznawanie nagród i wyróżnień.

§ 25

 1. 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków.
 2. 2. Pierwszy Zarząd tworzy Fundator. W czasie pełnienie funkcji w zarządzie Fundator może powołać do niego inne osoby. Po śmierci Fundatora członkowie zarządu powoływani są przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 3. 3. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu, którego po śmierci Fundatora wskazuje Rada Fundacji. Prezes Zarządu wyznacza wiceprezesa i sekretarza Zarządu Fundacji, o ile pozwala na liczba członków zarządu.
 4. 4. Po śmierci Fundatora Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać cały Zarząd lub każdego z jego członków z osobna.
 5. 5. Rada Fundacji może ustalić, iż członkowie Zarządu będą pełnili swoje funkcje odpłatnie. Zasady odpłatności, w tym sposób i wysokość świadczeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie określa Rada Fundacji.
 6. 6. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu Fundacji podejmowane będą zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Zarządu.

§ 26

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział VI.

Zmiana statutu

§ 27

Statut może być zmieniany. Zmiana statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.

§ 28

 1. 1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej kwalifikowaną większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady z zastrzeżeniem ust.2. tego paragrafu.
 2. 2. Za życia Fundatora decyzję w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmuje wyłącznie Fundator.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 29

 1. 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. 3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady z zastrzeżeniem ust.4 tego paragrafu.
 4. 4. Za życia Fundatora decyzję w sprawie połączenia Fundacji może podjąć wyłącznie Fundator.

§ 30

 1. 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. 2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej kwalifikowaną większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem ust.3 tego paragrafu.
 3. 3. Za życia Fundatora decyzję w sprawie likwidacji Fundacji może podjąć wyłącznie Fundator.
 4. 4. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji, chyba że w uchwale o likwidacji powołano likwidatora lub likwidatorów.
 5. 5. Likwidator lub likwidatorzy podejmują czynności niezbędne do zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności kończą jej bieżące sprawy, ściągają wierzytelności i wypełniają zobowiązania.
 6. 6. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się fundacji lub stowarzyszeniu, którego cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji przez sąd do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zbigniew Waldemar MIŚKIEWICZ - Fundator